GRUPA SKB SA

AKCJONARIUSZE

Komunikacja z Akcjonariuszami

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

 1. Informacje o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
 2. Ogłoszenia o planowanych projektach uchwał. 
 3. Informacje o sprawozdaniach z działalności. 
 4. Publikacje sprawozdań finansowych. 
 5. Sprawozdania z działalności organów spółki. 
 6. Informacje o strukturze akcjonariatu. 

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 roku

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd SKB SA z siedzibą w Warszawie (00-180 Warszawa) przy ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660631, kapitał zakładowy: 911.000,00 złotych – w całości opłacony, NIP: 7722325577, REGON: 100383191 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki (00-180 Warszawa, ul. Miła 2). Dokumenty akcji można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Na podstawie złożonych dokumentów akcji zostaną dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski:

Q Securities SA z siedzibą w Warszawie
00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304
wybrany uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.):

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym nie miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku – jednocześnie moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 1 marca 2026 roku).

Piąte wezwania do złożenia dokumentów akcji zostały skierowane do poszczególnych Akcjonariuszy, listami poleconymi.

Z poważaniem

Zarząd SKB SA

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 roku

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd SKB SA z siedzibą w Warszawie (00-180 Warszawa) przy ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660631, kapitał zakładowy: 911.000,00 złotych – w całości opłacony, NIP: 7722325577, REGON: 100383191 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki (00-180 Warszawa, ul. Miła 2). Dokumenty akcji można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji zostaną dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski:

Q Securities SA z siedzibą w Warszawie
00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304
wybrany uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.):

1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym nie miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie.

2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

3. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku – jednocześnie moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 1 marca 2026 roku).

Czwarte wezwania do złożenia dokumentów akcji zostały skierowane do poszczególnych Akcjonariuszy, listami poleconymi.

Z poważaniem

Zarząd SKB SA

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 10 listopada 2020 roku

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd SKB SA z siedzibą w Warszawie (00-180 Warszawa) przy ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660631, kapitał zakładowy: 911.000,00 złotych – w całości opłacony, NIP: 7722325577, REGON: 100383191 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki (00-180 Warszawa, ul. Miła 2). Dokumenty akcji można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji zostaną dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski:
Q Securities SA z siedzibą w Warszawie
00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304
wybrany uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.):

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym nie miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku – jednocześnie moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 1 marca 2026 roku).

Trzecie wezwania do złożenia dokumentów akcji zostały skierowane do poszczególnych Akcjonariuszy, listami poleconymi.

Z poważaniem

Zarząd SKB SA

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 12 października 2020 roku

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd SKB SA z siedzibą w Warszawie (00-180 Warszawa) przy ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660631, kapitał zakładowy: 911.000,00 złotych – w całości opłacony, NIP: 7722325577, REGON: 100383191 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki (00-180 Warszawa, ul. Miła 2). Dokumenty akcji można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji zostaną dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski:

Q Securities SA z siedzibą w Warszawie

00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304

wybrany uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.):

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym nie miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku – jednocześnie moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 1 marca 2026 roku).

Drugie wezwania do złożenia dokumentów akcji zostały skierowane do poszczególnych Akcjonariuszy, listami poleconymi.

Z poważaniem

Zarząd SKB SA

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 17 września 2020 roku


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd SKB SA z siedzibą w Warszawie (00-180 Warszawa) przy ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660631, kapitał zakładowy: 911.000,00 złotych – w całości opłacony, NIP: 7722325577, REGON: 100383191 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki (00-180 Warszawa, ul. Miła 2). Dokumenty akcji można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji zostaną dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski:

Q Securities SA z siedzibą w Warszawie

00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304
wybrany uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r. poz. 1798 z późn. zm.):

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym nie miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku – jednocześnie moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 1 marca 2026 roku).

Pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji zostały skierowane do poszczególnych Akcjonariuszy, listami poleconymi.

Z poważaniem

Zarząd SKB SAWALNE ZGROMADZENIE – 30 czerwca 2020

Zarząd Spółki SKB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego – poza uchwałami w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zostały także podjęte uchwały w przedmiocie:

 • zmiany statutu Spółki /m.in. w zakresie: sposobu reprezentacji Spółki, miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki oraz dostosowania statutu Spółki do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych związanych z obowiązkową dematerializacją akcji;
 • pozbawienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 • wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Na skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), konieczne stało się przeprowadzenie dematerializacji akcji Spółki. Zgodnie z ww. ustawą, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020r. 875) – najpóźniej do 28 lutego 2021 roku należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Spółka będzie wzywać Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce – zgodnie z przepisami ustawy dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798); poszczególne wezwania będą także publikowane na stronie internetowej Spółki.

REJESTR AKCJONARIUSZY

Uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SKB Spółka Akcyjna wybrało dom maklerski Q Securities SA z siedzibą w Warszawie (00-061 Warszawa) przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304, do wykonywania usług maklerskich polegających na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798).

Umowa świadczenia usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy została zawarta pomiędzy Q Securities SA a SKB SA w dniu 26 czerwca 2020 roku i weszła w życie w dniu 30 czerwca 2020 roku, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze domu maklerskiego Q Securities SA.

DANE AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO

W tym miejscu prezentujemy dane akcjonariusza większościowego.

Dane dostępne będą po zalogowaniu. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

W tym miejscu prezentujemy podstawowe wskaźniki finansowe dla Akcjonariuszy.

Dane dostępne będą po zalogowaniu.