GRUPA SKB SA

AKCJONARIUSZE

Komunikacja z Akcjonariuszami

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

  1. Informacje o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
  2. Ogłoszenia o planowanych projektach uchwał. 
  3. Informacje o sprawozdaniach z działalności. 
  4. Publikacje sprawozdań finansowych. 
  5. Sprawozdania z działalności organów spółki. 
  6. Informacje o strukturze akcjonariatu. 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki SKB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego – poza uchwałami w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zostały także podjęte uchwały w przedmiocie:

  • zmiany statutu Spółki /m.in. w zakresie: sposobu reprezentacji Spółki, miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki oraz dostosowania statutu Spółki do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych związanych z obowiązkową dematerializacją akcji;
  • pozbawienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  • wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Na skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), konieczne stało się przeprowadzenie dematerializacji akcji Spółki. Zgodnie z ww. ustawą, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020r. 875) – najpóźniej do 28 lutego 2021 roku należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Spółka będzie wzywać Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce – zgodnie z przepisami ustawy dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798); poszczególne wezwania będą także publikowane na stronie internetowej Spółki.

REJESTR AKCJONARIUSZY

Uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SKB Spółka Akcyjna wybrało dom maklerski Q Securities SA z siedzibą w Warszawie (00-061 Warszawa) przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304, do wykonywania usług maklerskich polegających na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798).

Umowa świadczenia usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy została zawarta pomiędzy Q Securities SA a SKB SA w dniu 26 czerwca 2020 roku i weszła w życie w dniu 30 czerwca 2020 roku, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze domu maklerskiego Q Securities SA.

DANE AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO

W tym miejscu prezentujemy dane akcjonariusza większościowego.

Dane dostępne będą po zalogowaniu. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

W tym miejscu prezentujemy podstawowe wskaźniki finansowe dla Akcjonariuszy.

Dane dostępne będą po zalogowaniu.