Polityka jakości, środowiskowa i BHP

          SKB Spółka Akcyjna  jest firmą zajmującą się profesjonalnym wykonawstwem przemysłowych i mieszkalnych obiektów budowlanych jak i szerokim zakresem prac remontowych, modernizacyjnych, instalacyjnych oraz produkcją  i montażem spawanych konstrukcji stalowych.


Nadrzędnym celem naszej firmy  jest dostarczanie usług spełniających wymagania i oczekiwania Naszych Klientów.

Cel ten osiągamy przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnieniu bezpieczeństwa pracy naszym pracownikom jak i osobom zainteresowanych stron współpracującym z nami przy budowie obiektów i produkcji wyrobów.

Politykę naszej firmy realizujemy poprzez:

  • Wykonywanie prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuka budowlaną, przestrzegając terminowość ich zakończenia.
  • Stosowanie materiałów posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, konkurencyjne ceny, dostarczanych przez zaufanych dostawców.
  • Nowoczesny sprzęt, który wpływa na jakość i wydajność usług wykonywanych przez naszych pracowników.
  • Zaangażowanie pracowników o wysokim poziomie zawodowym i odpowiednich kompetencjach.
  • Podejmowanie planowanych działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Ciągłe promowanie świadomości ekologicznej pracowników, dostawców i poddostawców

Zarząd Spółki ponadto zobowiązuje się do:

Zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,

Nieustannej dbałości o środowisko naturalne poprzez ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniom,

Stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ciągłego doskonalenie skuteczności stosowanego systemu zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001,

Konsekwentnego spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań,

Niniejsza Polityka jest znana, zrozumiała i realizowana przez pracowników Spółki oraz udostępniana zainteresowanym stronom zewnętrznym poprzez stronę internetową firmy skb.net.pl.