SKB S.A.  z siedzibą w Warszawie,  adres spółki: ul. Miła 2, 00 – 180 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Sucharskiego 49, 97 – 500 Radomsko,  NIP: 7722325577,  REGON: 100383191. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660631 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 511.00 złotych w całości wpłacony.