Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową nowego obiektu dla potrzeb I KP KMP w Łodzi

W dniu 08.07.2014r SKB podpisało umowę na realizację inwestycji pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z budową nowego obiektu dla potrzeb I KP KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30”.

Przedmiot umowy obejmuje:
– wykonanie projektów  budowlanych wszystkich branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
– uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do prawidłowej realizacji robót, w tym pozwolenia na budowę;
– sporządzenie projektów wykonawczych;
– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
– pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji;
– przygotowanie terenu pod inwestycję;
–  wykonanie robót rozbiórkowych;
– wykonanie robót budowlanych stanu surowego zamkniętego i robót budowlanych wykończeniowych;
– wykonanie dokumentacji powykonawczej;
– uzyskanie niezbędnych pozwoleń wynikających z ustawy Prawa budowlanego;

Przewiduje się budynek w pełni podpiwniczony z garażem podziemnym, z czterema kondygnacjami naziemnymi.
Powierzchnia użytkowa budynku: 4 638,57 m2
Kubatura: 15 307,28 m3

Planowany termin zakończenia inwestycji to 21.12.2015r.