Budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi dla III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

      W dniu 14.08.2013 r. SKB podpisało umowę z III Miejskim Szpitalem im. dr Karola Jonschera w Łodzi na: „Budowę nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi wraz z modernizacją obiektu szpitala a także zagospodarowanie przyległego otoczenia dla III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi”. 

Przedmiot umowy obejmuje:
a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii i decyzji administracyjnych,
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,
d) Wykonania wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych, w tym budynku administracji
e)Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonego projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą,
f) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
g) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, szkoleń, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia,
h)Uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania,
i) Dostawa i zamontowanie sprzętu