Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 09.08.2013r SKB podpisało umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową budynku Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38” .
Przedmiot umowy obejmuje:
– wykonanie projektów  budowlanych wszystkich branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
– uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do prawidłowej realizacji robót, w tym pozwolenia na budowę;
– sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane;
– sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
– sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ Przez kierownika budowy;
– wykonanie robót remontowo – budowlanych na podstawie wykonanych i zatwierdzonych projektów;
– sprawowanie nadzoru autorskiego;
– uporządkowanie terenu po wykonaniu robót;
– wykonanie dokumentacji powykonawczej;
– uzyskanie niezbędnych pozwoleń wynikających z ustawy Prawa budowlanego;
Planowany termin zakończenia inwestycji to 22.12.2014r.