W tym miejscu będziemy przekazywać Państwu ogłoszenia dla Akcjonariuszy.

  1. Informacje o zwołaniu walnego zgromadzenia.
  2. Ogłoszenia o planowanych projektach uchwał.
  3. Informacje o sprawozdaniach z działalności.
  4. Publikacje sprawozdań finansowych.
  5. Sprawozdania z działalności organów spółki.
  6. Informacje o strukturze akcjonariatu.